LOTIN-КИРИЛЛ

ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ: ижтимоий муаммоларни ҳал этишда янгича ёндашув

    Фикр эркинлиги тафаккурни юксалтириб, инсоннинг юрт истиқболига бўлган дахлдорлик туйғусини тарбиялайди. Шу маънода «Ташаббусли бюджет» ҳам маҳаллий бюджет маблағларининг аҳоли томонидан овоз бериш орқали йўналтирилишида, қолаверса, халқ иродасини синовдан ўтказишда муҳим аҳамият касб этмоқда.

   Президентимизнинг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори билан амалдаги механизм янада такомиллаштирилиб, ўтган йилдан бошлаб туман ва шаҳар бюджетлари харажатларининг 5 фоизи бевосита фуқаролар томонидан билдирилган тадбирларга йўналтирилиши белгилаб қўйилди. Бундан ташқари, жойларда фуқарорларни қийнаб келаётган муаммоларни айнан ўзларининг ташаббуслари асосида ечимини топиш имкониятини яратиш мақсадларига ажратилаётган қўшимча даромадларнинг 10 фоизлик миқдори 30 фоизга кўтарилди.

   Мазкур жараёнларда фуқароларнинг фаол иштирок этиши ўз ҳудудларидаги мавжуд долзарб муаммоларни бартараф этилишида ҳамда бюджет маблағларини тўғри тақсимланишида ўз ҳиссаларинини қўшишларига кенг имкониятлар яратади.

  Чунки, биринчи навбатда, киритилаётган таклифда кўрсатилган муаммо умумий характерга эга бўлиши ва ўзида шахсий эҳтиёж билан боғлиқ талабларни акс эттирмаслиги лозим, — дейди Учқудуқ туман молия бўлими бошлиғи Жасур Бобомуродов. — Мисол учун, ички йўлларни таъмирлаш, ичимлик суви таъминотини, ёритиш тизимини яхшилаш, ҳудудларни ободонлаштириш, оқова сув тизимини тартибга келтириш, болалар ёки спорт майдончаларини барпо этиш, ижтимоий соҳа объектларини таъмирлаш ёки моддий техник базасини шакллантириш каби таклифлар инобатга олинади.

  ОВОЗ БЕРИШ ЖАРАЁНИ ҚАНДАЙ ТАШКИЛ ЭТИЛЯПТИ?

Амалдагитамойилгакўра, ташаббусли бюджет жараёнлариҳарйилиикки марта, 3 босқичдаамалгаоширилади. Хусусан, биринчи ярим йиллигини 1 февралдан - 1 апрелгача, унингиккинчимавсуминиэса 15 июлдан - 5 сентябргачаўтказишрежалаштирилган.

Ҳарбирмавсумнингбиринчибосқичидафуқароларўзтаклифлариниилгарисуришади, иккинчисидабилдирилгантаклифлармодерацияжараёниданўтказилади. Учинчисидасаралангантаклифларовозберишгақўйилади.

— Қайдэтишжоиз, саралашбосқичиданўтганбарчатаклифларгаовозберишимкониятиберилади, — дейдиМолиявазирлигимасъулходимиАзимҲасанов. — Бунда, ҳарбиртаклифнингўзсаҳифасида “овозбериш” тугмасибўлиб, униқўллаб-қувватламоқчибўлганфуқароларушбутугманибосишорқалифақатбирмаротабаовозберишларимумкин. Бужараён 2 хил усулбилан: “Очиқ бюджет” порталидарўйхатданўтганҳолда ҳамда СМС хизматиорқали амалгаоширилади.

Бунданташқари, ҳарбирфуқаробевоситаўзиистаганманзил, шу биланбирга, умуманбошқаҳудудбўйичаиштирокэтибҳамташаббускорбўлишиимкониятиҳам бор. Буэсамаълумбиртаклифғолибдебтопилишиучунайнанўшаманзилдаистиқоматқиладиганёкирўйхатданўтганфуқаролариштирокэтишилозимдеганчекловни рад этади. Аммобирфуқарофақатгинабитталойиҳаниқўллаб-қувватлайолади.

Ушбу жараёндастлабOne ID тизимиорқалийўлгақўйилганэди. Соддалаштиришмақсадидафуқароларимизданфақат телефон рақамларигабоғланганҳолдарўйхатданўтиштизиминижорийқилдик. Бу аноним таклифларёкисунъийтарздаовозларнингкўпайибкетишнинголдиниолади. Натижадафуқародабиттажараёндабиттатаклифкиритишимкониятимавжудбўлади. Агарбиз телефон рақамиорқалиназоратниолибташлайдиганбўлсак, бирфуқароюзлабтаклифларникиритишиёкиовозберишимумкинбўлади. Шу боисадолатпринципиданкелибчиқиб, ҳарбирфуқаронингбир марта таклифкиритишиваовозберишижараёнийўлгақўйилди.

Ҳарбир туман ёкишаҳарнингўзида энгкўповозтўплаган таклифлармиқдориданкелибчиққанҳолда “ғолиб” аниқланади. Оддийқилибайтганда, таклифларгақанчаликкўповозтўпланса, ютишимкониятиортадиваэнгкўповозолганлариюқориданпастгақарабсаралаболинади.

Овозберишжараёниякунларигакўра, “Очиқ бюджет” ахборотпортали автоматик равишдаҳарбирҳудудбўйичаэнгкўповозтўплагантаклифларасосида “ғолиб”ларнианиқлайдивамуаллифинингшахсийкабинетиорқалиҳамдамобил телефон рақамигабухақда хабар юборилади.

БИРИНЧИ МАВСУМ ҚАНДАЙ КЕЧДИ?

Жориййилнингбиринчимавсумиучунфуқаролартомонидантаклифлар 1 февралдан 22 февралгачақабулқилинган. Илгарисурилганташаббуслармодераторлартомониданкўрибчиқилгач, овозберишжараёни 5 мартдан 1 апрелгачадавомэтди.

Молиявазирлигиахборотхизматинингмаълумқилишича, жараёнжудақизғинкечдивафуқароларнингдавлатпуллариқандайишлатилишигабефарқэмаслиги, бюджетданқандайфойдаланилишибўйичажамоатчиликназоратиўрнатишниўрганабошлаганиникўрсатди.

Ҳарбирмаҳаллаваовулда “Очиқ бюджет” ахборотпорталидатаклифқолдиришваовозберишжараёнигакўмаклашувчи “мобил” гуруҳларҳамда “ташаббускорларбурчаги” ташкилэтилди.

Фаолваўзҳудудигабефарқбўлмаганфидойиинсонлартаклифэтганташаббусларибўйичаалоҳидарежаларишлабчиқди. Жойлардатарғиботнингтурличаусуллариқўлланиб, маҳаллараисларивафаоллариғолиббўлишучун уйма-уйюрибмуайянлойиҳагаовозберишгаундалганҳолларҳамбўлди. Ижтимоийтармоқлардаайримҳудудлардатаклифларкўпроқовозолишивағолиббўлишиучунҳарбиттаовозга пул мукофотитаклифқилинаётганиҳақидагихабарлартарқалди...

Буларнингҳаммасикишиларимизнинг бюджет маблағларинингсарфланишигабефарқбўлмай, ҳарбиртийиннингмақсадлиишлатилишигадахлдорлигишаклланиббораётганидандалолатберади.

Жориййилдастлабкимавасумиякунларигакўра,2023 йил  1-мавсумида “Фуқаролар ташаббуси” жамғармасига жами 4 541.0 млн.сўммаблағ шакллантирилди.

Маълумот учун, 01.01.2023 йил бошига қолдиқ 1150,4 млн сўм, эркин қолдиқ маблағларилдан 390,3 млн. сўм бюджет параметрида умумий харажатларнинг 5 % миқдорида режалаштирилган маблағ 3 000,0 млн. сўмни ташкил қилади.

Ушбу маблағлар учун фуқаролар томонидан 238татурли хил мазмундаги таклифлар келиб тушди.Овоз бериш жараёнларига
15360минггаяқин фуқаролар иштирок этиб, натижада 4 470.0 млн.сўмлик  17 талойиҳалар ғолиб деб топилди. Жумладан;

- 7та лойиҳа 1 230.0млн. сўмтаълим муассасаларини таъмирлаш ва жихозлаш;

- 3та лойиҳа 1 700.0млн. сўмички йўлларни таъмирлаш, пиёдалар йўлаклар барпо этиш;

- 3та лойиҳа 640.0млн. сўммактабгача таълим соҳасини ривожлантириш;

- 2та лойиҳа 700.0млн. сўмтиббиёт объектларини таъмирлаш ва жихозлаш;

- 2та лойиҳа 200.0млн. сўм бошқа таълим муассасаларнии таъмирлаш ва жихозлаш каби аҳолини узоқ йиллардан бери қийнаб келаётган муаммоларини бартараф этилишига йўналтирилди.

Мисол учун “Абай”, “Мустақиллик” ва “Дўстлик” маҳалла ташаббускорлари томонилан 3 та ички йўлларни асфальтлаштириш таклифи келиб тушган. Ушбу маҳаллаларда истиқомат қилувчи аҳоли ушбу муаммони кўтариб, 1059 та овоз тўплаб ғолибликни қўлга киритди ва 1 700 млн. сўм ютиб олишга муваффақ бўлди.

Шунингдек, Учқудуқ туманида таълим олиш имконияти янада кенгайтириш ўқув машғулот, касбга йўналтириш хоналарини замогавий жиҳозлар билан таъминлаш юзасидан 7 та таклифлар келиб тушган.

Ушбу ташаббускорлар ушбу муаммони кўтариб, 7727 та овоз билан ғолбиликни қўлга киритишди ва 1 230 млн. сўм миқдорида маблуғ ютиб олишга эришди. Пировардида учқудуқлик фуқароларни  узоқ йиллардан бери қийнаб келаётган муаммолари бартараф этилмоқда.

“Ташаббусли бюджет”нинг иккинчи мавсумига15 июлда старт олади. Унда ҳам мамлакатимизда яшовчи ҳар бир фуқаро ташаббускор ва овоз берувчи бўлиши мумкин.  Биринчи мавсумда иштирокэтганваетарлиовозтўплайолмаганлойиҳалардолзарблигинийўқотмаганбўлса, иккинчимавсумдатакроранилгарисурилишимумкин.

УЧҚУДУҚ ТУМАН ҲОКИМЛИГИ АХБОРОТ ХИЗМАТИ.

O'qilgan: 300 bora O'zgartirish kiritilgan san'a 05 Jul 2023

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uchquduq tumani

Tuman markazi - Uchquduq shahri.Tumanning tuzilgan vaqti – 1982 yil 22-aprel. Territoriyasi – 4663 ming2 km. Tuman markazi Navoiy viloyati markazigacha bulgan masofa – 300 km. Aholisi - 37028 ming kishi

Qisqacha ma'lumot

Aloqada bo'ling

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Telefon: (+99879)222-00-05-101
  Telefon: (+99879)222-00-05-102
  Faks: (0436) 593-11-01
  Manzil: Navoiy viloyati, Uchquduq tumani, Amir Temur ko‘chasi, 28-uy

Ijtimoiy tarmoqlarda: